Login fejlede

Brugernavn eller adgangskode var ikke gyldig. Prøv venligst igen.

×

×

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra EUROWHEELS A/S 

1. AFTALER 

For alle leverancer fra EUROWHEELS A/S gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt. Ordreafgivelsen hos Eurowheels er endelig fra det tidspunkt der er afgivet internetordrer via hjemmesiden, afgivet mundtlig telefonisk ordre via ekspeditionen eller afgivet mundtlig ordre til en af vore eksterne salgskonsulenter.
 

2. PRISER 

De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud. EUROWHEELS A/S forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i EUROWHEELS A/S’ indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v. 

Eurowheels forbeholder sig retten til at annullere afgivne kundesalgsordrer som følge af eventuelle fejl i Eurowheels’ oplyste priser.

 

3. LEVERING 

Alle leverancer sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2020) fra EUROWHEELS A/S’ lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør. Eventuel forsendelse fra EUROWHEELS A/S’ adresse sker således for købers regning og risiko.
 
EUROWHEELS A/S angiver på www.eurowheels.dk vejledende leveringstider på produkterne. Afvigelser herfra kan forekomme og kompensation herfor ydes ikke. 

Vigtig information vedr. transportskader eller andre synlige skader/mangler på forsendelsen: 1. Kontrollér forsendelsen for skader og andre fejl FØR du kvitterer for modtagelsen. 2. Ved evt. skader skal der taget skriftligt forbehold overfor speditøren. Som hovedregel anerkendes transportskader kun, hvis skaden påtales og noteres, når speditøren afleverer varen.
Eurowheels anvender eksterne speditører til transport af vort gods samt egne varevogne.

Fragtes godset med Danske Fragtmænd er tidsfristerne for skadesanmeldelser af fragtskader:
Synlige skader skal reklameres ved levering (modtages med forbehold). Usynlige skader skal reklameres senest efter 5 dage (søn- og helligdage fraregnet).

Fragtes godset med Eurowheels’ egne varevogne er tidsfristerne for skadesanmeldelser af fragtskader:
Synlige skader skal reklameres ved levering (modtages med forbehold). Usynlige skader skal reklameres senest efter 5 dage (søn- og helligdage fraregnet).
 

4. EJENDOMSFORBEHOLD 

EUROWHEELS A/S beholder ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. 
 

5. DET SOLGTE PRODUKT 

A)Komplet sæt
Ved modtagelse af komplet sæt skal der tjekkes for korrekt afbalancering (afbalancering er en serviceydelse fra EUROWHEELS A/S' side som tilstræbes korrekt udført, men der gives ikke garanti og reklamationsret på afbalanceringen), samt at dæktrykket tilpasses den bil, som sættet skal monteres på. Ligeledes skal der tjekkes, at komplet sættet rent faktisk passer til den bil, som det skal anvendes på. Dvs. prøvemontering skal foretages således at det tjekkes, at der er frigang for bremser, styretøjskomponenter og karrosseri. Prøvemonteringen skal ligeledes sikre at hjulene ikke går ud over skærmkanterne på den bil de er bestilt til. Afprøvningen bør ske på såvel for- som bagaksel og i begge sider. Inden prøvemonteringen skal alle bilens navflader/anlægsflader være rengjorte og plane. Ligeledes skal tjekkes at bespændingen og eventuelle centreringsringe passer til bilen og fælgen. Der må aldrig anvendes el- eller luftdrevet monteringsværktøj til fastgørelse af fælgene. Fælgene skal momentspændes krydsvis i henhold til bilproducentens anvisninger.
Køber bærer ansvaret for at ovennævnte er i orden, når produktet udleveres til slutbrugeren. 
 
B)Løse fælge.
Prøvemontér fælgene på bilen inden der monteres dæk. Kontrollér ligeledes for evt. lak- eller støbefejl eller eventuelle skævheder som ikke måtte skyldes fragtskader, hvilke skal reklameres inden der monteres dæk på fælgen.
Fælge betragtes salgsmæssigt som udgangspunk i sæt. Vi forbeholder os retten til at sige nej tak til ordrer, som ødelægger sæt. Hvis vi accepterer at sælge stykvis KAN de blive pålagt en merpris, der skal dække dette. Dette gælder ligeledes hvis fælgene købes til komplet sæt.
 
C)Køb af løse alufælge til supplering/skader, altså et antal ikke deleligt med 4.
Ved bestilling af alufælge til supplering/skader skal tilbehør (bespænding, ringe og kapsler etc.) bestilles separat, og vil blive faktureret til gældende listepriser. 

D)TPMS
TPMS Garanti
1)Garantien på batterilevetid påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.
2)Garantien på gummiet på ventilen påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.
3)Garantien omfatter ikke rust/ir på metaldelen i ventilen som følge af udefrakommende påvirkninger.
4)Garantien omfatter ikke pasningsgaranti på ventilerne til fælge der ikke er leveret af EW og købt sammen med ventilerne.
5)Der er ikke brudgaranti på TPMS ventilerne ved montering eller ommontering. TPMS ventilerne skal spændes med vejledende 4.0 Nm. Det er anvisningen fra producenter herunder Autel.
6)Aktivering af TPMS på en given bilmodel kan kræve brug af specialværktøj. Det er kundens ansvar at have det rigtige værktøj til den givne bil. Garantien omfatter ikke denne aktivering og Eurowheels yder ikke erstatning eller kompensation for brugt tid på værksted herfor.

6. RETURNERING AF VARER 

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med EUROWHEELS A/S herom.
 
Såfremt EUROWHEELS A/S accepterer returnering sendes denne/disse franko til EUROWHEELS A/S. Alternativt kan EUROWHEELS A/S booke returfragten via eget fragtselskab, men returfragten debiteres kunden og ligeledes debiteres kunden fragten for forsendelse af varerne frem til kunden (gælder også for franko-kunder). Husk at vedlægge  kopi af faktura med kreditnotanummer påført. Sørg altid for korrekt indpakning for at mindske risikoen for transportskader mest muligt.
 
Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation (kopi af original købsfaktura).
 
Generelt gælder der følgende retningslinier for returnering, der som anført altid skal ske efter aftale med EUROWHEELS A/S:
1)Ufrankoforsendelser modtages ikke. 
2)Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders egen risiko 
3)Den forsendelsesform og vægtangivelse, som er noteret på returfragtbrevet, SKAL overholdes. 
4)Det er en betingelse, at emballagen er intakt (såfremt dette ikke er tilfældet fratrækkes kr. 50,- pr.emballage). 
5)Der fratrækkes minimum 15%, dog min kr. 100,- ved returnering af korrekt leverede varer. Der vil i nogle tilfælde efter aftale kunne blive trukket et større beløb.
6)Varer, der har været monteret, returneres uden varsel og fragt frem og tilbage debiteres. 
7)Kompletsæt, der returneres ifølge aftale, debiteres yderligere kr. 500 for af- og påmontering. 
8)Varer ældre end 3 måneder fra faktureringsdato tages ikke retur og krediteres derfor ikke. 
 

7. KATALOGER,BROCHURER, HJEMMESIDE M.V. 

De i kataloger m.v. anførte illustrationer eller tekniske data er de på udarbejdelsestidspunktet for dokumentationen gældende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og konstruktionsændringer (ændret udseende og/eller specifikationer på produkterne). 
 

8. REKLAMATION OG GARANTI 

Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen. 
 
Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske uden ugrundet ophold og senest 3 arbejdsdage fra varens modtagelse. 
 
Ved reparation eller udskiftning af varer, der er leveret ”Ab Fabrik”, foregår reparation, tilretning eller udskiftning som udgangspunkt på EUROWHEELS A/S’ adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til EUROWHEELS A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation eller udskiftning fremsendes varen til køber for EUROWHEELS A/S’ regning, forudsat reparationen/udskiftningen sker som følge af en berettiget reklamation. Skader opstået under transport i forbindelse med en reklamation er EUROWHEELS A/S uvedkommende. 
 
En slutbruger af et produkt fra EUROWHEELS A/S skal henvende sig i den forretning, hvori det pågældende produkt er købt. Reklamationer fra slutbrugeren kan ikke gøres gældende direkte over for EUROWHEELS A/S. 
 
EUROWHEELS A/S påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter. Ved påkørsel på kantsten bortfalder garantien totalt. 
 
Reklamation vedrørende lakfejl og andre synlige fejl skal foretages INDEN forsøg på montering eller anden bearbejdning. I modsat fald bortfalder reklamationsretten. Evt. udlån af nye dæk og/eller fælge til slutbrugeren, mens dæk/fælgene er indsendt til reklamationsbehandling sker for egen regning. EUROWHEELS A/S kan ikke drages til ansvar for evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller lignende.
 
Ved enhver reklamation skal der medsendes reklamationsformular underskrevet af såvel forhandler som slutbruger.Herudover gælder følgende retningslinier vedrørende garantier afhængigt af det købte produkt: 
 
A)Produktgaranti på alufælge: 
1)Alle eftermarkedsalufælge er omfattet af 2 års overfladegaranti og 2 års suppleringsaranti fra leveringsdato, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i forbindelse med det aktuelle salg. Tilbudsvarer og restpartier er dog ikke omfattet af suppleringsgarantien. 
2)Garantiperioden gælder 2 år fra den dato, der er påført kundens (slutbrugerens) faktura, dog max. 3 år fra EUROWHEELS A/S’ salgsdato. Overdragelsen dokumenteres ved kvitteret og udspecificeret købsbevis. 
3)Garantien omfatter støbefejl, forarbejdningsfejl samt lakfejl. Der ydes ikke overflade- og suppleringsgaranti på specialfælge. 
4)Eventuelle fejl, der opdages af slutbrugeren, skal hurtigst muligt indberettes til forhandleren, der kontakter EUROWHEELS A/S. Kunden stiller fælgene til rådighed for videre behandling. Der tilstræbes en hurtig test og kontrol for at varetage kundens interesse bedst muligt. Forhandleren kan ud fra sin vurdering dog afslå en reklamation, såfremt det vurderes ikke at være omfattet af garantien. Forhandleren kan ikke godkende en fejl/reklamation på vegne af EUROWHEELS A/S. 
5)Ved indsendelse af reklamationer skal kopi af faktura fra EUROWHEELS A/S og kopi af slutbrugerens faktura medsendes. 
6)Kundens krav begrænser sig til udbedring af fejlen, det vil sige reparation eller et tilsvarende produkt. Er dette ikke muligt, tilbydes da en dekort eller levering af fire andre fælge i mindst samme stand som de beskadigede (før skaden). 
7)EUROWHEELS A/S modsvarer under alle omstændigheder alene varens pris og IKKE de følgeomkostninger, der eventuelt har været i forbindelse med montering m.v. 
8)Ejendomsretten på erstattede eller udskiftede dele overgår til EUROWHEELS A/S. 
9)Garantien bortfalder ved 
a. alle udefrakommende påvirkninger, samt reparationer og bearbejdninger uden EUROWHEELS A/S’ godkendelse,
b. utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssig fælgpleje (herunder tænkes på uegnede rengøringsmidler, opløsningsmidler, ætsende kemikalier, syreholdig væske eller skurende pudsemidler).  Fælge med polerede overflader kræver ekstra omhu – BREMSESTØV skal fjernes regelmæssigt, da det brænder sig fast i lakeringen – ved beskadigelse af denne type bortfalder al garanti), 
c. fælge som beskadiges ved ulykke, påkørsel, kantstenspåkørsel, stenslag eller ved brug i forbindelse med sportskonkurrencer, d. hvis ikke faktura fra EUROWHEELS A/S og slutbrugerens kvitterede købsbevis medfølger ved indsendelse. I sådanne tilfælde overgår garantiforpligtelserne til forhandleren. 
10)Videregående krav om skadeserstatning honoreres ikke. 
 
B) Suppleringsgaranti på eftermarkedsalufælge: 
1)Garantien påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato. 
2)Garantien omfatter ikke supplering, hvor ønsket herom alene skyldes kosmetiske skader. 
3)Garantien sikrer, at EUROWHEELS A/S kan efterlevere max. 2 fælge af samme type til den på suppleringstidspunktet gældende pris. 
4)Såfremt efterlevering ikke kan finde sted, leveres fire andre fælge i samme dimension. Kunden betaler kun for det antal, som ikke modsvarer det antal suppleringsberettigede fælge. 
5)Opfyldelse af garantien sker efter EUROWHEELS A/S’ valg. Såfremt efterlevering af fabriksnye fælge ikke er mulig forbeholdes ret til at tilbyde ikke fabriksnye fælge – dog som minimum af samme kosmetiske stand som de indsendte. 
 
C) Garanti på dæk: 
1)Dæk, der er formidlet via dansk importør, indsendes til nærmere tekniske undersøgelser hos den danske importør, der træffer afgørelse om reklamations berettigelse. 
2)Reklamationer på dæk, der er importeret fra udlandet, afgøres af EUROWHEELS A/S. 
 
D) Garanti på Cobra Styling 
1) Garantien påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato. 
 

9. PRODUKTANSVAR 

Der henvises til dansk rets almindelige regler herom, idet EUROWHEELS A/S dog udtrykkeligt forbeholder sig ikke at være ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Eurowheels’ eventuelle ansvar på tingskader begrænses til maksimalt at udgøre 2 mio. d. kr.
 

10. BETALING 

Betaling sker såfremt intet andet er skriftligt aftalt via LeverandørService. Vedfor sen betaling pålægges rykkergebyr i henhold til rentelovens § 9b stk. 2. Dertil tillægges morarente på 2,25% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Eventuelle aftalte fravigelser herfra vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura. 
 

11. TVISTER 

Tvister som udspringer af leverancer fra EUROWHEELS A/S skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Retten i Århus.
×

Browser Oplysninger

Browser Capabilities
Type = Unknown
Name = Unknown
Version = 0.0
Major Version = 0
Minor Version = 0
Platform = Unknown
Is Beta = False
Is Crawler = False
Is AOL = False
Is Win16 = False
Is Win32 = False
Supports Frames = False
Supports Tables = False
Supports Cookies = True
Supports VBScript = False
Supports JavaScript = 0.0
Supports Java Applets = False
Supports ActiveX Controls = False
Supports JavaScript Version =
User Agent: = CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Windows version: -1,00
IE - any: False
IE - old: False

Besked:

×